گالری

نمونه کارهای کاشت ابرو

کاشت ابرو یکی از موارد تاثیر گذار و مهم در شادابی و زیبایی صورت مطرح می شود و از طرفی میدانیم که حفظ زیبایی صورت از دیرباز تا کنون برای همگان اهمیت به سزایی داشته است. برای اطلاعات بیشتر به صفحه کاشت ابرو مراجعه کنید.
برای آگاهی از میزان تغییرات قبل و بعد از عمل کاشت ابرو، به وسیله حرکت موس خط روی عکس را به سمت چپ و راست بکشید.
کلینیک پوست و مو ساعی – کاشت ابرو – گالری – قبل از عمل – 1کلینیک پوست و مو ساعی – کاشت ابرو – گالری – بعد از عمل – 1
کلینیک پوست و مو ساعی – کاشت ابرو – گالری – قبل از عمل – 2کلینیک پوست و مو ساعی – کاشت ابرو – گالری – بعد از عمل – 2
کلینیک پوست و مو ساعی – کاشت ابرو – گالری – قبل از عمل – 3کلینیک پوست و مو ساعی – کاشت ابرو – گالری – بعد از عمل – 3
کلینیک پوست و مو ساعی – کاشت ابرو – گالری – قبل از عمل – 4کلینیک پوست و مو ساعی – کاشت ابرو – گالری – بعد از عمل – 5
photo_2019-09-04_19-31-19photo_2019-09-04_19-31-05
photo_2019-09-04_19-48-42photo_2019-09-04_19-48-45

نمونه کارهای زاویه سازی صورت

امروزه زاویه سازی صورت یکی دیگر از جراحی های زیبایی رایج در میان تمامی افراد می باشد. بدون شک زیبایی و زیبا دیده شدن یکی دیگر از دغدغه های رایج در میان افراد می باشد. دغدغه ای که سبب گشته تا امروزه افراد به دنبال راه حل هایی آسان و در عین حال موثر برای دستیابی به زیبایی باشند. برای اطلاعات بیشتر به صفحه زاویه سازی صورت مراجعه کنید.
برای آگاهی از میزان تغییرات قبل و بعد از عمل زاویه سازی صورت، به وسیله حرکت موس خط روی عکس را به سمت چپ و راست بکشید.
کلینیک پوست و مو ساعی – زاویه سازی صورت – گالری – قبل از عمل – 1کلینیک پوست و مو ساعی – زاویه سازی صورت – گالری – بعد از عمل – 1
کلینیک پوست و مو ساعی – زاویه سازی صورت – گالری – قبل از عمل – 2کلینیک پوست و مو ساعی – زاویه سازی صورت – گالری – بعد از عمل – 2
کلینیک پوست و مو ساعی – زاویه سازی صورت – گالری – قبل از عمل – 4کلینیک پوست و مو ساعی – زاویه سازی صورت – گالری – بعد از عمل – 4
کلینیک پوست و مو ساعی – زاویه سازی صورت – گالری – قبل از عمل – 7کلینیک پوست و مو ساعی – زاویه سازی صورت – گالری – بعد از عمل – 7
کلینیک پوست و مو ساعی – زاویه سازی صورت – گالری – قبل از عمل – 8کلینیک پوست و مو ساعی – زاویه سازی صورت – گالری – بعد از عمل – 8
کلینیک پوست و مو ساعی – زاویه سازی صورت – گالری – قبل از عمل – 10کلینیک پوست و مو ساعی – زاویه سازی صورت – گالری – بعد از عمل – 9
کلینیک پوست و مو ساعی – زاویه سازی صورت – گالری – قبل از عمل – 11کلینیک پوست و مو ساعی – زاویه سازی صورت – گالری – بعد از عمل – 11
کلینیک پوست و مو ساعی – زاویه سازی صورت – گالری – قبل از عمل – 12کلینیک پوست و مو ساعی – زاویه سازی صورت – گالری – بعد از عمل – 12
کلینیک پوست و مو ساعی – زاویه سازی صورت – گالری – قبل از عمل – 13کلینیک پوست و مو ساعی – زاویه سازی صورت – گالری – بعد از عمل – 13
کلینیک پوست و مو ساعی – زاویه سازی صورت – گالری – قبل از عمل – 14کلینیک پوست و مو ساعی – زاویه سازی صورت – گالری – بعد از عمل – 14
کلینیک پوست و مو ساعی – زاویه سازی صورت – گالری – قبل از عمل – 15کلینیک پوست و مو ساعی – زاویه سازی صورت – گالری – بعد از عمل – 15
کلینیک پوست و مو ساعی – زاویه سازی صورت – گالری – قبل از عمل – 3کلینیک پوست و مو ساعی – زاویه سازی صورت – گالری – بعد از عمل – 3